G.M. Govt. College Joginder Nagar Dist. Mandi HP
List of Principals

S.No. Name Froms To
1. Sh. G.B. Mathur 18.7.1994 30.6.1997
2. Sh. R. L. Sharma 5.8.1997 25.5.1999
3. Sh. Satish Chander 28.5.1999 07.09.2002
4. Smt. Usha Thakur 26.11.2002 30.11.2002
5. Dr. Tripta Tandon 20.1.2003 31.5.2004
6. Smt. Sarita Gupta 18.6.2004 31.1.2005
7. Dr. L.M. Sharma 21.2.2005 26.08.2006
8. Smt. Manjusha Pathania 16.1.2007 26.3.2008
9. Sh. R.P. thakur 27.3.2008 30.4.2014
10. Dr. N.S. Chandel 24.7.2014 31.3.2017
11. Dr. Harish Kumar 8.7.2017 14.10.2020